کمپرسور اسکرو(Oil Inject)

این کمپرسورها دارای مشخصات اصلی هستند که براساس شاخص کیفیت هوا مانند روغن، ذرات معلق ، میزان رطوبت و ترکیبات آلی مورد اهمیت قرار دارند که انواع کمپروسرهای اسکرو را مشخص می کند. در اصل با توجه به میزان خلصت ، هوای فشرده را مورد ارزیابی قرار می دهند.  که هر چقدر میزان خلصت بیشتر است شاخص کیفیت هوای فشرده نیز بالاتر می رود. که این خلصت را براساس استانداردهای رایج دنیا ISO 8573-1; 2010 سنجیده می شود که یکی از معتبرترین استانداردها برای سنجش کیفیت هوای فشرده است.

کمپرسورهای اسکرو اویل اینجکت (Oil injected) در حالت کاری با روغن جزیی در بخارات هوای فشرده می توانند استفاده شوند مثلا در صنایع مختلف نظیر ساختمانی ، فولاد ، سیمان  و حتی در راه سازی نیز استفاده می شود که در این صنایع از هوایی با کیفیت بالاتری مورد نیاز نباشد. در اصل می توان گفت کیفیت هوا با کلاس های فیلترها مشخص می گردد.

کمپرسورهای اسکرو اویل اینجکت نوع دیگری به نام روتور راننده (Male Rotor) دارد با سیالی نظیر روغن است که در اصل وظایف روغن سبب کاستن اصطکاک، ایجاد هم افزایی روغن بمنظور خنک کردن اجزای داخلی روتور می گرددکه  جذب ناخالصی‌ها و تمیزکاری و نهایتا سبب روانکاری در یاتاقان ها می شود. به همین دلیل است حفظ کیفیت روغن در کمپرسورهای اویل اینجکت از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع روغن در زمان استفاده در کمپرسورهای اویل اینجکت با جذب حرارت گرم شده و پس از خروج از از پوسته در محفظه جداسازی (Separator) از جریان هوا جدا می شود و سپس با توجه به دمای آن و با کمک شیر دمایی به سمت کولر هدایت می‌گردد. در کمپرسورهای اویل اینجکت برای جلوگیری از کم شدن کیفیت روغن و همچنین مدیریت در مصرف انرژی در صورت کاهش نیاز مصرف هوا در خروجی، ابتدا شیر ورودی (Intake Valve) بسته شده و کمپرسور unload می‌گردد. سپس با کاهش فشار در خروجی، شیر حداقل فشار (Minimum Pressure Valve) نیز اقدام می کند و با بستن آن، جریان حداقلی از هوا و روغن در داخل کمپرسور جریان خواهد داشت.