مخازن هوای فشرده

پس از فشرده سازی هوا می بایست هوای فشرده را در مخازن ذخیره سازی کنیم. مخازن ذخیره هوای فشرده علاوه بر ذخیره سازی دارای مزیت های فراوان دیگری نیز می باشند که به چند مورد اشاره می نماییم:

• کنترل و تنظیم کارکرد کمپرسورها ( لود و آنلود کمپرسورها و افزایش عمر کاری کمپرسورها)

• تنظیم هوای مصرفی درایرها در زمان آنلود بودن کمپرسورها

• جذب و حذف قطرات آبی که در مرحله تله ابگیر از هوا جداسازی شده اند و کمک به کارکرد بهتر درایرها

• حذف نوسانات هوای فشرده تولید شده توسط کمپرسور و ایجاد هوای یکنواخت

• خنک شدن هوا و افزایش راندمان درایرها

مخازن هوای فشرده به دو صورت افقی و عمودی ساخته می شوند که با توجه به محدودیت های فضای نصب قابل انتخاب می باشند.

سایز و ابعاد مخازن ذخیره با توجه به میزان هوادهی کمپرسورها تعیین می گردد و بصورت روتین حدود 1/2 الی 1/3 ظرفیت کمپرسور برای ذخیره سازی توصیه می گردد.