تله آبگیر

طی فرآیند فشرده سازی هوا، مولکولهای آب موجود در هوا نیز به یکدیگر نزدیک می شوند و تشکیل قطره آب را می دهند ، این قطرات آب برای اکثر منابع و دستگاه ها مضر بوده و باید پس از فرآیند فشرده سازی ، از هوای فشرده جدا شوند.

یکی از روشهای جداسازی آب از هوای فشرده، روش سانتریفیوژ است. در این روش هوای فشرده که حاوی مقادیر بسیار زیادی از قطرات آب می باشد در حول یک استوانه به گردش در می آیند و قطرات آب که وزن بیشتری از ذرات هوا دارند به دیواره استوانه برخورد می کنند و به ته ظرف ریزش می کنند و توسط اتودرین تخلیه می شوند.

در این روش اقتصادی حدود 99% قطرات آب از هوای فشرده جدا میشوند.