برج کربن اکتیو

صنایعی که می خواهند بخارات روغن را قبل از رسیدن به مصرف کنندگان حذف نمایند می توانند از سیستم برج کربن اکتیو استفاده نمایند.

برجهای کربن اکتیو تقریبا شبیه یکی از برجکهای درایر جذبی می باشند که با زغال فعال یا کربن اکتیو شارژ شده اند و قابلیت جذب بخارات روغن و بو را دارند. مواد کربن اکتیو نسبت به قطرات روغن حساس بوده و قطرات روغن باعث خرابی زود هنگام آنها می شوند. ضمنا هوای ورودی به برج کربن اکتیو باید فاقد رطوبت باشد ، زیرا که رطوبت باعث خمیری شدن مواد میشود و عملکرد آنرا مختل می نماید.

مواد کربن اکتیو امکان احیاء و استفاده مجدد را ندارند و باید قبل از اشباع شدن آنها را تعویض نمود.

برای صنایعی که می خواهند هوای عاری از روغن داشته باشند و ذغدغه اشباع شدن مواد و نشت روغن به بعد از برج کربن اکتیو را نداشته باشند توصیه می گردد از کمپرسورهای اویل فری استفاده نمایند.