میکروفیلتر

برای حذف ذرات ریز موجود در هوای فشرده و سایر آلودگی ها از میکروفیلترها استفاده می گردد و باتوجه به حساسیت دستگاههای مصرف کننده هوای فشرده نسبت به سایز ذرات مدل میکروفیلترها انتخاب می گردد.

میکروفیلترها علاوه بر جذب و حذف ذرات جامد امکان جداسازی ذرات مایع شامل ذرات آب و روغن را نیز دارا می باشند.

میکروفیلترها عموما دارای فیلترهایی با تخلخل های ریزی می باشند که ذرات ریز را جذب می کنند و این فیلترها پس از چندین ساعت کارکرد ( حدود 4000 ساعت ) باید تعویض شوند.

میکروفیلترها همانند تله آبگیرها دارای اتودرین می باشند که مایعات جذب شده را بصورت اتوماتیک تخلیه می نمایند.

انواع میکروفیلترها

1 . میکروفیلترهای اولیه (Pre Filter) با قابلیت جذب ذرات جامد تا سایز 1µ  و قطرات مایع تا 0.1mg/m3

2 . میکروفیلترهای اصلی (Main Filter) با قابلیت جذب ذرات جامد تا سایز 0.01µ و قطرات مایع تا 0.01mg/m3

3 . میکروفیلترهای غبارگیر(Dust Filter) با قابلیت جذب ذرات جامد تا سایز 1µ

4 . میکروفیلترهای نهایی( Fine Filter) با قابلیت جذب ذرات جامد تا سایز 0.01µ و قطرات مایع تا 0.001mg/m3

5 . میکروفیلترهای کربنی(Active Carbon Filter) با قابلیت جذب ذرات جامد تا سایز 0.01µ و قطرات مایع تا 0.003mg/m3